Какво е PUBLICONSULTATION?

Он-лайн платформа на Центъра за оценка на въздействието на законодателството за провеждане на обществени консултации.

Какво означава PUBLICONSULTATION?

Наименованието на платформата е съставено от следните думи:

 

PUBLIC за обществена

 CONSULTATION за консултация

 

Какво представляват обществените консултации?

 

Обществените консултации представляват фокусиран, целенасочен и директен способ за оказване на влияние при вземането на решения на всички нива на власт – местна, регионална, национална и наднационална. От гледна точка на държавата, те са индикатор за нивото на демократичност на управлението, показател за легитимността на лицата, упражняващи властта и гаранция за прозрачността и отчетността на институциите пред гражданите. Те създават благоприятна среда за открит и равноправен процес на включване на гражданите при обсъждането на важни въпроси, което е предпоставка за повишаване на приноса на обществото за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие.

Обществените консултации в ЕС днес са вградени в механизма на оценката на въздействието и представляват интегрална част от процеса на вземане на решения и формулирането на политиките. Чрез тя се гарантира качеството на политиките и законодателство на Съюза и спазването на критериите за ефективност, ефикасност, съгласуваност и последователност на вземаните решения с общите стратегии и политики на Съюза.

Предизвикателствата, пред които днес са изправени гражданите и обществата на ЕС и особено тези от държави – членки на ЕС като България са основно свързани с дефицита на доверие във властта и ясния стремеж за възможно най-неопосредено влияние върху вземането на решенията на всички нива на управление, което може да стане чрез обществените консултации. Българското общество, обаче, не е достатъчно запознато със смисъла и процеса на обществено консултиране, както и с възможностите, които той предлага, което е дефицит който следва да бъде час по-скоро преодолян.