Принципът „Колкото по-малко, толкова повече“ в теориите за по-доброто регулиране на ниво ЕС днес е възприет като основополагащ.

Обратно на Мечо Пух, принципът „less is more“ е изцяло валиден в сферата на законодателството. Ако разгледаме приемането и налагането на общовалидни правила за поведение каквито например са законите, като форма на легитимна намеса на държавата в личната сфера на хората, компаниите или неправителствените организации, лесно ще стигнем до извода, че колкото по-малко правила се приемат, толкова по-голяма е свободата за избор на модели на поведение и обратно.