1. Проект на закон за изменение и допълнение на закона за нормативните актове
  2. Мотиви към проект на закон за изменение и допълнение на закона за нормативните актове
  • Предварителна оценка на въздействието на политиката за въвеждане на предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на европейския съд по правата на човека
  • Предварителна оценка на въздействието на политиката, целяща гарантиране на справедливи условия на конкуренция между участниците по веригата производители на суровини – преработватели –дистрибутори – търговци в България
  • Предварителна оценка на въздействието на политиката на правителството, насочена към усъвършенстване на процеса на вземане на решения по регулиране и подобряване на качеството на законодателството в България