ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

Untitled

Българската държава ратифицира Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (Конвенцията) в началото на 2012 година. За обезпечаване на нейното по-ефективно прилагане през 2016 година българското правителство приема План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията (2015 – 2020) и Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност” от Конвенцията. Въпреки тези стъпки основният проблем, свързан с достъпността при съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужване, включително елементите на достъпната среда в урбанизираната територия не е решен и до днес и немалка част от тях са частично или изцяло недостъпни за хората с увреждания и тези с намалена подвижност. Установени са и конкретни проблеми, свързани с необходимостта от въвеждането на мерки за усъвършенстване на нормативните изисквания и механизмите за контрол по отношение на достъпността на архитектурната среда, преодоляването на дефицитите при осъществявания мониторинг спрямо изградената достъпна среда, липсата на стимули за привеждане на съществуващите сгради и съоръжения в съответствие с нормативните изисквания за достъпност и недостатъчната информация за осигурената достъпност.

Центърът за оценка на въздействието на законодателството и „Евроконсултантс България С.А.” АД като партньори в Обединението „Евро РИА”, в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Оценка на въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг”, възложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, организираха обществена консултация, посветена на усъвършенстването на действащите политики и норми и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда.

Повече информация може да бъде открита в раздел Обществени консултации.

 

 

 

Публикувано в Public Consultation